NON-TEACHING

Sr. No. Name Designation
1 Sh. Inder Singh Thakur Supdt. Gr.-II
2 Sh. Ravinder Singh Clerk
3 Sh. Hitesh Kumar Clerk
4 Sh. Kalyan Singh SLA
6 Smt. Chandro Devi SLA
7 Sh. Tek Raj JLA
8 Sh. Narender  Prashad JLA
9 Sh. Daulat Ram JLA
10 Sh.  Kamal Prakash LA
11 Smt. Surekha Devi LA
12 Sh. Dharam Chand LA
13 Sh. Sanjay Kumar Data Entry Operator
14 Smt. Babita Devi Lib. Soul Operator
15 Smt. Vido Devi Peon
16 Sh. Joginder Singh Peon
17 Sh. Sudesh Chona Peon
18 Smt. Neha Devi Peon
19 Smt. Ruhni Devi Peon
20 Smt. Kaushalya Devi Peon
21 Smt. Karmi Devi Peon
22 Sh. Jaram Singh Peon
23 Sh Pawan Kumar Peon
24 Sh. Rajesh Kumar Maali
25 Sh. Vishal Kumar Sweeper